Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-029840-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xem xét sự hợp lệ của hồ sơ: 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoặc 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Thời hạn xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm: 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm. Thời hạn xem xét sự đáp ứng đủ điều kiện hành nghề và cấp Giấy phép: trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm. Thời gian từ khi Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đến lúc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ bổ sung do đơn vị gửi đến không tính vào các thời hạn nêu trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét sự hợp lệ của hồ sơ.
Trong quá trình xem xét nếu thấy hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Tài nguyên tiếp tục xem xét sự đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Khi xác định hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tài nguyên và Môi trường không cần thông báo và đương nhiên hiểu rằng hồ sơ đã được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét.
Bước 2: Xem xét sự đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;
Sau khi có văn bản xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xem xét, đánh sự đáp ứng đủ điều kiện ngành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại của tổ chức, cá nhân. Trong quá trình đánh giá nếu phát hiện tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH chưa đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện này. Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ gửi báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi đã hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu;
Trường hợp cần thiết trong quá trình xem xét cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể tiến hành các hoạt động hỗ trợ sau đây:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ đăng ký, đánh giá điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ, giám sát vận hành thử nghiệm và một số vấn đề liên quan để làm căn cứ cấp phép;
b) Khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận ngoài chuyến giám sát vận hành thử nghiệm (thời gian khảo sát không tính vào thời hạn 30 ngày xem xét cấp phép);
c) Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề;
d) Tổ chức họp với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để yêu cầu trực tiếp giải trình một số vấn đề còn vướng mắc và thống nhất về các yêu cầu cụ thể đối với chủ xử lý, tiêu huỷ để ghi thêm vào Giấy phép;
đ) Lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia ngoài Hội đồng tư vấn, cơ quan khoa học, công nghệ, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ có liên quan;
e) Tổ chức họp Hội đồng tư vấn để thống nhất việc cấp phép.
Bước 3: Gia hạn Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại.
Sau khi tổ chức cá nhân đã đáp ứng được điều kiện hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận vào phần Xác nhận gia hạn Giấy phép (hoặc đổi bản Giấy phép mới khi đã dùng hết phần Xác nhận gia hạn Giấy phép).
Đơn xin đăng ký gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại.
Giấy phép và phụ lục giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại hiện có.
Hồ sơ đăng ký Giấy phép hiện có đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đóng dấu xác nhận kèm theo.
Các hồ sơ, giấy tờ có sửa đổi, bổ sung, cập nhật (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ Chất thải nguy hại Phụ lục 2 B1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-029840-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19