Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146003-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Sở Tư pháp phải thụ lý để giải quyết. - Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo nộp đơn tố cáo và các bằng chứng, tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo tại Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận đơn tố cáo, xem xét nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và các chứng cứ, tài liệu có liên quan. Nếu đủ điều kiện vào sổ thụ lý vụ việc, ghi giấy biên nhận bằng chứng, tài liệu; gửi Giấy biên nhận và thông báo cho người tố cáo được biết.
Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, Sở Tư pháp phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo bằng văn bản, trong đó, nêu rõ lý do không thụ lý.
Trường hợp nội dung tố cáo là tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì Sở Tư pháp phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn.
Trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp hành vi bị tố cáo thì Sở Tư pháp phải ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận, vào sổ thụ lý nội dung tố cáo.
Bước 3: Giám đốc Sở Tư pháp ra Quyết định tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo; trong quyết định phải ghi rõ người được giao nhiệm vụ xác minh, nội dung cần xác minh, thời gian tiến hành xác minh, quyền hạn và trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ xác minh. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình xác minh, giải quyết tố cáo phải được ghi chép thành văn bản và lưu vào hồ sơ giải quyết tố cáo.
Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có văn bản kết luận về nội dung tố cáo và phải có những chứng cứ để chứng minh cho kết luận của mình.
Bước 4: Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định kết luận vụ việc tố cáo, quyết định xử lý tố cáo. Quyết định này phải đựoc gửi cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp; thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Trong trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ thì Giám đốc Sở Tư pháp phải có kết luận rõ và thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật.
Đơn Tố cáo
Các chứng cứ, tài liệu liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết đơn tố cáo - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146003-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16