Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157416-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân và tổ chức: + Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
+ Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký họat động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt dộng ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa theo giấy hẹn.
Đối với Sở Lao động - Thương binh Xã hội: + Sở Lao động - Thương binh Xã hội tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời.
+ Sở Lao động - Thương binh Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
1. Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, số giấy phép đăng ký kinh doanh, số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp, họ và tên Tổng giám đốc (giám đốc), tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, họ tên người đứng đầu chi nhánh, số giáy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh.
2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực theo qui định của pháp luật).
3. Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: bản sao (có chứng thực theo qui định của pháp luật), giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm, danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh (theo Mẫu số 04-ĐK, phụ lục I, đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh doanh nghiệp - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157416-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27