Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157444-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binh Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính
Bước 2: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Đối với các nghề trình độ trung cấp nghề.
Các nghề đăng ký đào tạo phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành.
Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”, cụ thể.
- Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên.
- Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.
Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo.
Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;
- Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.
Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành
* Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề.
Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi.
Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo.
Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.
- Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.
- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trường.
- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.
- Bảo sao điều lệ trường trung cấp nghề đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt.
- Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động.
- Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (theo mẫu số 04-BC, Phụ lục II, đính kèm)
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 03-ĐĐK, phục lục II, đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157444-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33