Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-157506-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Hợp tác xã: Trình tự và thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã được thực hiện như sau:
- Sáng lập viên Hợp tác xã báo cáo bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi dự định đặt trụ sở chính của Hợp tác xã về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của Hợp tác xã.
- Tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm sáng lập viên và cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nguyện vọng trở thành xã viên: biên bản hội nghị thành lập Hợp tác xã về việc thông qua Danh sách xã viên, Điều lệ, bộ máy quản lý và điều hành, bầu ban quản trị, chủ nhiệm Hợp tác xã, Ban kiểm soát.
- Xác nhận điều lệ của Hợp tác xã tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đóng trụ sở.
+ Báo cáo giải trình gửi Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi dự định đặt trụ sở chính của Hợp tác xã về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của Hợp tác xã.
+ Điều lệ hợp tác xã, giấy xác nhận điều lệ hợp tác xã.
+ Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên hợp tác xã.
+ Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Điều lệ hợp tác xã
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập hợp tác xã - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-157506-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20