Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-BS88
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Qua đường bưu chính, bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 55 ngày (tính theo ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trong đó:
• UBND tỉnh: 07 ngày;
• Sở Tài nguyên và Môi trường: 48 ngày;
• Cơ quan thuế: Theo quy định của ngành thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức:
- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ (từ 16 giờ đến 17 giờ tính vào ngày hôm sau); vào các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
Bước 2: Đối với cơ quan nhà nước:
- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức; Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định; Hồ sơ không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người nộp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 2: Hồ sơ được chuyển đến Phòng Quy hoạch - Giao đất để kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ.
Trường hợp nội dung hồ sơ có sai sót, không đủ điều kiện giải quyết thì Phòng Quy hoạch - Giao đất làm văn bản hướng dẫn bổ sung hồ sơ.
- Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quy hoạch - Giao đất thực hiện các công việc: Tổ chức kiểm tra xác minh tại thực địa và lập Biên bản xác minh thực địa, tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
Trường hợp thửa đất không đủ điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì Phòng Quy hoạch - Giao đất chuyển lại toàn bộ hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất được biết.
Trường hợp thửa đất có đủ điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì Phòng Quy hoạch - Giao đất chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin địa chính đến Chi cục thuế cấp huyện để tổ chức nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.
- Bước 4: Khi người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về chuyển quyền sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển toàn bộ hồ sơ về lại cho Phòng Quy hoạch - Giao đất, để Phòng Quy hoạch - Giao đất trình Lãnh đạo Sở, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Bước 5: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Trường hợp giá trị khu đất tính theo bảng giá đất dưới 10 tỷ đồng: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tổ chức nộp tiền sử dụng đất và thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Trường hợp giá trị khu đất tính theo bảng giá đất trên 10 tỷ đồng: Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục để xác định giá đất cho tổ chức. Sau khi nhận được quyết định phê duyệt giá đất của cơ quan có thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tổ chức nộp tiền sử dụng đất và thực hiện chỉnh lý hoặc làm thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức.
- Bước 6: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức.
Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất: Hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; Văn bản cam kết tặng, cho hoặc Hợp đồng tặng, cho hoặc Quyết định tặng, cho đối với trường hợp nhận tặng, cho QSD đất và tài sản trên đất
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 01- ban hành kèm theo Thông tư 30/TT-BTNMT ngày 02-06-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Bản sao thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Văn bản thẩm định hoặc xét duyệt dự án đầu tư đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Văn bản đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Văn bản xác nhận năng lực tài chính theo quy định.
Báo cáo hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (trong trường hợp nhận cho tặng)
Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất (trong trường hợp nhận chuyển nhượng)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp cấp mới giấy chứng nhận) 80.000đ/lần đăng ký
Lệ phí chỉnh lý biến động (đối với trường hợp chuyển nhượng chỉnh lý giấy chứng nhận) 25.000đ/lần
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất Sản xuất kinh doanh ● Lô đất có diện tích dưới 100 m2: 400.000 đồng/hồ sơ ● Lô đất có diện tích từ 100 m2 đến dưới 500 m2: 500.000 đồng/hồ sơ ● Lô đất có diện tích từ 500 m2 đến dưới 1000 m2: 600.000 đồng/hồ sơ ● Lô đất có diện tích từ 1000 m2 đến dưới 5000 m2: 700.000 đồng/hồ sơ ● Lô đất có diện tích từ 5000 m2 đến dưới 10.000 m2: 1.000.000 đồng/hồ sơ ● Lô đất có diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 50.000 m2: 2.000.000 đồng/hồ sơ ● Lô đất có diện tích từ 50.000 m2 trở lên: 3.000.000 đồng/hồ sơ ● Cấp lại do bị biến động thu bằng 50% cấp mới.
Phí trích lục, trích sao hồ sơ (nếu có) 25.000đ/lần
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải được phép của cơ quan có thẩm quyền - Đăk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-BS88
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [11]
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Đăk Nông
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Đăk Nông
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức- Đăk Nông
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Đăk Nông
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) - Đăk Nông
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Đăk Nông
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Đăk Nông
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Đăk Nông
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Đăk Nông
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Đăk Nông
Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải được phép của cơ quan có thẩm quyền - Đăk Nông

0
23