Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-011267-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú huyện) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở tài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đúng thủ tục, Ủy ban nhân dân cấp huyện( Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú huyện) và Sở Giáo dục và Đào tạo ( Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh) tổ chức phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và hoàn tất văn bản thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ thẩm định, Sở Nội vụ( hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) có ý kiến chính thức về việc thành lập tổ chức. Trong thời gian 20 ngày, kể từ khi nhận đủ các loại hồ sơ thành lập đã được xử lý theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập. Nếu chưa Quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho cơ quan trình đề nghị thành lập trường biết lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cấp huyện:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cấp huyện thẩm định các điều kiện thành lập trường.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ thành lập trường và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thỏa thuận thành lập trường.
- Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cấp tỉnh:
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp huyện các cơ quan có liên quan ở cấp tỉnh (Sở Nội vụ, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường) tổ chức thẩm định điều kiện thành lập trường quy định tại điều 8 của Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ và dự thảo văn bản trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thỏa thuận thành lập trường.
- Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định thành lập sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đơn xin thành lập trường hoặc tờ trình xin thành lập trường (do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lập đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cấp huyện; do Sở Giáo dục và Đào tạo( Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cấp tỉnh)
Luận chứng khả thi với những nội dung sau:
Các điều kiện thành lập trường theo điều 8 của của Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Có nguồn tuyển sinh ổn định để thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa phương.
- Có kế hoạch và nguồn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết đam bảo họat động giáo dục phù hợp với mục tiêu đào tạo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Dự thảo đề án tổ chức và họat động với các nội dung chủ yếu sau:
- Mục đích thành lập, mục tiêu và nhiệm vụ.
- Kế họach và phương huớng họat động;
+ Loại hình trường, tên trường, địa điểm.
+ Quy mô phát triển.
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường.
+ Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phục vụ công tác giảng dạy.
+ Cơ sở vật chất và tài chánh.
- Sơ yếu lí lịch của người được dự kiến Hiệu trưởng của trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-011267-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
84