Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-048767-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Naii
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Thời gian thực hiện là chín (09) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với trường hợp chia, tách, sáp, nhập doanh nghiệp dẫn đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thời gian thực hiện là hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (bao gồm cả hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh).
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp
Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng theo Mẫu 6 hoặc Mẫu 16, Phụ lục I, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông/quyết định của Chủ tịch công ty (hoặc quyết định của chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh
Bản photo giấy xác nhận cơ cấu tổ chức quản lý của công ty (nếu có)
Bản photo giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư và các giấy chứng nhận điều chỉnh (đối với trường hợp do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp); sao y chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh
Ngoài các đề mục nêu trên, trong từng trường hợp cụ thể, hồ sơ điều chỉnh cần bổ sung các nội dung khác nhau:
Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp:
+ Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp do đại diện chủ đầu tư của các bên ký kết theo quy định tại Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2005
+ Các giấy tờ khác quy định tại Chương V, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ chia doanh nghiệp (chia thành nhiều công ty cùng loại):
+ Quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp 2005
+ Các giấy tờ khác quy định tại Điều 20, Điều 21, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ tách doanh nghiệp:
+ Quyết định tách doanh nghiệp theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2005
+ Các giấy tờ khác quy định tại Điều 20, Điều 21, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp:
+ Hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp do đại diện chủ đầu tư của các bên ký kết theo quy định tại Điều 152, Luật Doanh nghiệp 2005
+ Các giấy tờ khác quy định tại Điều 20, Điều 21, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đồng thời sau khi điều chỉnh thỏa mãn các điều kiện sau: Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư năm 2005; không thuộc lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-048767-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22