Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-053985-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị đề nghị giải thể hội làm hồ sơ, thủ tục giải thể Hội theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP
Bước 2: Đơn vị đề nghị giải thể hội nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ (số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa).
- Hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Hồ sơ thiếu hoặc không đúng: được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trực tiếp cho nơi nhận Quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện để thành lập thì sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Nội vụ.
Đơn đề nghị giải thể của Chủ tịch Hội
Ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị có liên quan (nếu có)
Nghị quyết giải thể Hội (Bản chính)
Bản kê tài sản tài chính (Bản chính)
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có)
Các số báo đã đăng thông báo thời hạn thanh toán nợ cho các tổ chức và cá nhân có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải thể Hội - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-053985-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
43