Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-209248-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số E23-24, khu dân cư Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho người nộp hồ sơ
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu biên nhận hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’ (trừ thứ Sáu)
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của Luật Hợp tác xã
- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định
Đăng ký chia hợp tác xã thành một số hợp tác xã, hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu HTXMD)
- Điều lệ của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã)
- Danh sách ban quản trị hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã theo mẫu HTXDS
- Nghị quyết của đại hội xã viên về việc chia HTX
- Phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia
- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia HTX đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị chia
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị theo quy định đối với hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
- Đối với cán bộ, công chức khi tham gia là xã viên hợp tác xã phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ công chức
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị tách, hồ sơ gồm có:
- Nghị quyết của đại hội xã viên về việc tách hợp tác xã
- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
- Thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp (đối với hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc)
- Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2)
- Điều lệ hợp tác xã sửa đổi (nếu có sửa đổi)
- Số lượng xã viên, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã (mẫu HTXDS) (nếu có sự thay đổi)
- Quyết định của ban quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của đại hội xã viên về những nội dung có thay đổi so với ban đầu chưa tách
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã bị tách
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
- Bản sao hợp lệ xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp cho hợp tác xã (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã được tách, hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMD
- Điều lệ của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã)
- Số lượng xã viên hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã; danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu HTXDS
- Nghị quyết của đại hội xã viên về việc tách HTX, phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi tách; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách HTX đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
- Bản sao hợp lệ xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp cho hợp tác xã (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)
Đăng ký kinh doanh hợp nhất hợp tác xã, hồ sơ gồm có:
Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMD
- Điều lệ của hợp tác xã hợp nhất (được xây dựng theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã)
- Số lượng xã viên hợp tác xã; danh sách ban quản trị hợp tác xã; danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu HTXDS
- Biên bản đã thông qua tại đại hội thành lập hợp tác xã hợp nhất
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã bị hợp nhất
Phương án xử lý tài sản, vốn các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề còn tồn đọng của hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất của ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
- Bản sao hợp lệ xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp cho hợp tác xã (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã bị hợp nhất
Đăng ký kinh doanh sáp nhập hợp tác xã, hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMD của HTX sáp nhập
- Điều lệ của hợp tác xã sáp nhập được xây dựng theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã
- Số lượng xã viên hợp tác xã sáp nhập; danh sách ban quản trị hợp tác xã sáp nhập; danh sách ban kiểm soát của hợp tác xã sáp nhập, theo mẫu HTXDS
- Biên bản họp đại hội xã viên của HTX sáp nhập và xã viên của HTX bị sáp nhập thông qua thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của hợp tác xã bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và điều lệ hợp tác xã sáp nhập
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một người trong ban quản trị (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề)
- Bản sao hợp lệ xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp cho hợp tác xã (trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, ban quản trị, hội đồng quản trị, ban kiểm soát
Tải về
Thông báo về đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - 200.000 đồng/lần cấp đối với trường hợp thành lập mới hợp tác xã - 20.000 đồng/lần cấp đối với hợp tác xã nhận sáp nhập và hợp tác xã bị tách
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-209248-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21