Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS407
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Dân tộc tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Dân tộc tỉnh hoặc gửi qua hệ thống bưu điện. (Số 175B, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đối với tiếp công dân: Sổ tiếp dân; biên bản làm việc; Đối với xử lý đơn thư: Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo: + Phiếu đề xuất thụ lý đơn. + Phiếu đề xuất thụ lý đơn. + Phiếu trả lại đơn. + Phiếu trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền. Phiếu hướng dẫn đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết. + Thông báo chuyển đơn.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
+ Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân
* Đối với Ban Dân tộc:
+ Tiếp nhận đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền).
* Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và có đủ 05 điều kiện sau thì phải đưa vào thụ lý:
+ Người khiếu nại là người chịu tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.
Bước 2: * Đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày.
* Đối với Ban Dân tộc:
+ Hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
* Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và có đủ 05 điều kiện sau thì phải đưa vào thụ lý:
+ Ngày viết đơn còn trong thời hiệu giải quyết là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được hành vi hành chính; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 9 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; trong thời hạn 15 ngày đối với quyết định kỷ luật cán bộ công chức, được tính từ ngày nhận được quyết định kỷ luật; trong vòng 10 ngày đối với trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết kỷ luật lần đầu thì được khiếu nại tới người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
- Nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết không thụ lý phải có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại trong thời hạn 10 ngày
* Đối với đơn tố cáo:
Công chức tiếp dân sẽ xử lý theo trình tự sau:
- Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì đề xuất Thủ trưởng cơ quan thụ lý giải quyết.
Bước 3: * Đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
+ Được hướng dẫn giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.
* Đối với Ban Dân tộc:
+ Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân.
* Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và có đủ 05 điều kiện sau thì phải đưa vào thụ lý:
+ Chưa có quyết định giải quyết lần hai
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.
* Đối với đơn tố cáo:
- Không giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có chứng cứ mới.
Bước 4: * Đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:
+ Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung.
* Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và có đủ 05 điều kiện sau thì phải đưa vào thụ lý:
+ Chưa được Tòa án thụ lý.
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.
* Đối với đơn tố cáo:
- Chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi nhận lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều :Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết).
Bước 5: * Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và có đủ 05 điều kiện sau thì phải đưa vào thụ lý:
+ Người khiếu nại có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
Bước 6: * Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.
Bước 7: * Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
Bước 8: * Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.
Bước 9: * Xử lý đơn thư
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì cán bộ xử lý đơn tham mưu giúp lãnh đạo Ban có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý trong thời hạn 10 ngày. Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với tiếp công dân:
+ Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó;
+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.
Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có ký xác nhận.
Chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
Đơn tố cáo
Tải về
ĐƠN YÊU CẦU Bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo
Tải về
GIẤY BIÊN NHẬN Thông tin, tài liệu, bằng chứng
Tải về
HƯỚNG DẪN Đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Tải về
Mẫu đơn
Tải về
PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN
Tải về
PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN
Tải về
PHIẾU HẸN Thời gian, địa điểm tiếp công dân
Tải về
SỔ TIẾP CÔNG DÂN
Tải về
THÔNG BÁO Về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết
Tải về
THÔNG BÁO Về việc từ chối tiếp công dân
Tải về
V/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh
Tải về
V/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh
Tải về
V/v chuyển đơn tố cáo
Tải về
V/v đôn đốc giải quyết tố cáo của công dân
Tải về
V/v hướng dẫn người khiếu nại.
Tải về
V/v hướng dẫn người tố cáo
Tải về
V/v trả lại đơn chuyển không đúng thẩm quyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp công dân, xử lý đơn thư - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS407
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
20