Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS432
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, tên, người đứng đầu, trụ sở (trong tỉnh), vốn cho khoa học và công nghệ:
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN hoặc lấy mẫu đơn trên website https://motcua.dost-dongnai.gov.vn.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ,cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN.
Bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp.
Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể sau:
(1) Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức:
+ Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH & CN.
+ Hồ sơ về nhân lực đáp ứng hoạt động lĩnh vực thay đổi bổ sung.
+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng hoạt động lĩnh vực thay đổi bổ sung.
(2) Thay đổi tên của tổ chức: Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên của tổ chức KH & CN.
(3) Thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức: Bản sao quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH & CN.
(4) Thay đổi người đứng đầu:
+ Đối với tổ chức KH & CN công lập phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý: Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; bản sao các văn bằng đào tạo.
+ Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và làm việc theo chế độ chính thức: Tài liệu chứng minh như đối với nhân lực làm việc chính thức (đơn đề nghị được làm việc chính thức, bản sao các văn bằng đào tạo); quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp do cá nhân thành lập); lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
(5) Thay đổi về trụ sở chính của tổ chức:
+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.
+ Hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép thuê, cho mượn của bên thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.
(6) Thay đổi về tổng số vốn theo đề nghị của tổ chức:
+ Đối với tổ chức KH & CN công lập và cơ sở giáo dục: Bảng khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.
+ Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập: Ngoài bảng khai cơ sở vật chất - kỹ thuật phải có thêm: Biên bản họp các thành viên sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ các nội dung: tỉ lệ góp vốn, tổng số vốn, (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt nam); cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có). Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (các bản sao phải được chứng thực hợp pháp).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng danh sách nhân lực
Tải về
Bảng kê cơ sở vật chất - kỹ thuật.
Tải về
Đơn đề nghị được làm việc chính thức;
Tải về
Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm;
Tải về
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN
Tải về
Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký thay đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động Khoa học và công nghệ 1.800.000 đồng
Đăng ký thay đổi người đứng đầu, tên tổ chức hoạt động Khoa học và công nghệ/tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp 800.000 đồng
Đăng ký thay đổi vốn hoặc trụ sở chính 1.300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, tên, người đứng đầu, trụ sở (trong tỉnh), vốn cho tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS432
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23