Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS476
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm và các Sở ngành liên quan.
Cách thức thực hiện: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định; Trong 20 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án và gửi văn bản thẩm định cho chủ rừng.
- Trường hợp Hội đồng thẩm định thống nhất với nội dung phương án và hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt phương án, trả kết quả cho chủ rừng.
- Trường hợp phải bổ sung, giải trình ý kiến thẩm định thì chủ rừng hoàn chỉnh phương án và có văn bản tiếp thu ý kiến giải trình kèm theo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được, hồ sơ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt phương án, trả kết quả cho chủ rừng.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết; sau khi chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê duyệt theo quy định .
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt phương án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 4: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đơn đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án của chủ rừng là tổ chức (Ban hành kèm theo Phụ lục VI của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014);
Bản thuyết minh Phương án quản lý rừng bền vững (Ban hành kèm theo Phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), Phụ lục III (đối với rừng trồng) của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014);
Hệ thống bản đồ;
Bản sao tài liệu, số liệu điều tra, thu thập;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án theo phụ lục VI của Thông tư số 38//2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18