Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-007904-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ tại Tổ một cửa thuộc Ban quản lý
Bước 2: Tổ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện. Sau đó Tổ một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Qui hoạch - Môi trường
Bước 3: Chuyên viên kiểm tra, xử lý hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên được phân công thực hiện lập thông báo chuyển Tổ một cửa gửi chủ đầu tư yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ;
+Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyên viên được phân công tiến hành những công việc thẩm định tiếp theo.
Bước 4: Việc thẩm định được tiến hành thông qua Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định;
Các dự án được thẩm định thông qua tổ chức dịch vụ thẩm định theo quy định tại Điều 5, Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT.
a) Trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định:
Lập quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Trưởng ban phê duyệt. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT);
Gửi 01 bản quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, 01 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường, 01 bản nhận xét báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2, 3 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT), và 01 phiếu đánh giá báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT) đến các thành viên Hội đồng thẩm định.
b) Trường hợp thuê tổ chức dịch vụ thẩm định
Lập Hợp đồng dịch vụ thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt. Các điều khoản của hợp đồng dịch vụ thẩm định tuân theo quy định về Hợp đồng của Bộ Luật Dân sự;
Hoàn thành việc ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định với tổ chức dịch vụ thẩm định và gởi 03 báo cáo đánh giá tác động môi trường đến tổ chức dịch vụ thẩm định.
Trong thời gian 20 ngày tiếp theo, Hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định phải thực hiện xong công tác thẩm định và gởi biên bản họp Hội đồng thẩm định (theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT) hoặc bản kết quả thẩm định của tổ chức dịch vụ thẩm định cho Trưởng ban;
- Trong thời gian 5 ngày tiếp theo, căn cứ kết quả thẩm định, Lãnh đạo Ban quản lý ra thông báo cho chủ dự án biết kết quả thẩm định và những yêu cầu về việc hoàn chỉnh hoặc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để tái thẩm định (nếu có);
- Sau khi nhận được Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh (đã chỉnh sửa theo yêu cầu của BQL), trong thời gian 5 ngày chuyên viên được phân công lập Phiếu trình, dự thảo Tờ trình trình Lãnh đạo phòng Qui hoạch – Môi trường soát xét, trình Trưởng ban ký duyệt và kèm dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 7, Thông tư 08/2006/TT-BTNMT) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh bao gồm:
03 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5, Thông tư 08/2006/TT-BTNMT;
01 đĩa CD ghi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã chỉnh sửa bổ sung;
Văn bản giải trình cụ thể các nội dung chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời gian 5 ngày tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch ỦY ban nhân dân thành phố ra thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư nêu rõ lý do.
Bước 5: Trả kết quả cho Chủ đầu tư
+ Tổ một cửa có trách nhiệm theo dõi và tiếp nhận Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ Ban quản lý thành phố;
+ Theo thời hạn trả kết quả, Tổ một cửa tiến hành trả kết quả cho Chủ đầu tư, tuân theo quy định tại Quy trình tiếp nhận và trả kết quả.
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 2.800.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [9]
Cấp giấy phép thi công lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Đà Nẵng
Cấp giấy phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị dành cho công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty Cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư từ dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn - Đà Nẵng
Cấp giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn - Đà Nẵng
Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Đà Nẵng
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-007904-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26