Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-015791-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục 4, 6 và 7 Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp quyết định trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết
Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cấp quyết định cho tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 5: trả kết quả giải quyết hồ sơ: tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp phí, lệ phí và nhận quyết định
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [10]
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư với tổng vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Đà Nẵng
Cấp giấy phép thi công công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ - Đà Nẵng
Cấp giấy phép thi công lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - Đà Nẵng
Cấp giấy phép thi công đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị dành cho công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh - Đà Nẵng
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép sản xuất rượu đối với các dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm - Đà Nẵng
Xả nước thải vào nguồn nước - Đà Nẵng
TTHC đang xem
Cấp Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-015791-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
64