Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-019510-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại (Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 v/v ban hành danh mục chất thải nguy hại) nộp hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải theo quy định tại điểm 1.1 mục III thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày tiếp theo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Bản sao quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-019510-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20