Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-266291-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: Dự án nhóm A: 45 ngày làm việc; Dự án nhóm B: 35 ngày làm việc; Dự án nhóm C: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư; trong đó thời gian giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là Nhóm A: 20 ngày; Nhóm B: 15 ngày; Nhóm C: 10 ngày; Thời gian lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của Sở chuyên ngành: Nhóm A: 20 ngày; Nhóm B: 15 ngày; Nhóm C: 10 ngày; Thời gian giải quyết tại Ủy ban nhân dân thành phố là 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt, ra Quyết định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Lãnh đạo phòng xem xét chuyển chuyên viên thẩm định trong 01 ngày.
Bước 4: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực soạn Công văn gửi Sở chuyên ngành lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở (kèm theo hồ sơ dự án). Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở: Dự án nhóm A: 20 ngày làm việc; Dự án nhóm B: 15 ngày làm việc; Dự án nhóm C: 10 ngày làm việc.
Bước 5: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thực hiện kiểm tra thẩm định trong thời gian: Dự án nhóm A: 18 ngày làm việc; Dự án nhóm B: 13 ngày làm việc; Dự án nhóm C: 08 ngày làm việc.
Bước 6: Lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở xem xét xử lý trong vòng 02 ngày.
Bước 7: Gửi hồ sơ lên Văn phòng UBND thành phố (Phòng Quản lý đầu tư) xem xét trình lãnh đạo UBND thành phố trong 03 ngày.
Bước 8: Lãnh đạo UBND thành phố xem xét phê duyệt trong 01 ngày.
Bước 9: Bộ phận văn thư tiếp nhận và thông báo Chủ đầu tư dự án đến nhận Quyết định phê duyệt trong vòng 01 ngày.
Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của chủ dự án.
Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục tài trợ chính thức;
Văn kiện chương trình, dự án bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có);
Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có);
Báo cáo tài chính của chủ dự án trong 3 năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình dự án theo cơ chế cho vay lại)
Quy hoạch Tổng mặt bằng được duyệt (Đối với các dự án xây dựng tại địa điểm mới hoặc dự án mở rộng có yêu cầu phê duyệt Tổng mặt bằng xây dựng).
Văn bản xác định giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng có xác nhận của chủ đầu tư và UBND quận, huyện tại khu vực thực hiện dự án (Đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng).
Biên bản nghiệm thu sản phẩm tư vấn và các văn bản khác có liên quan.
Thuyết minh dự án có chữ ký, đóng dấu của Chủ đầu tư.
Đối với hồ sơ dự án điều chỉnh, ngoài các nội dung trên cần bổ sung Báo cáo giám sát đánh giá quá trình đầu tư dự án.
Số bộ hồ sơ: 04 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cách tính phí
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo Thông tư số: 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 về Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26