Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-266297-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (20 ngày làm việc đối với trường hợp lấy ý kiến các Sở, ngành); trong đó thời gian xử lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 05 ngày làm việc, lấy ý kiến các Sở, ngành 10 ngày làm việc, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 05 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định và không kể thời gian lấy ý kiến các ngành)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị tiếp nhận viện trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở KH&ĐT.
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Sở, ngành (nếu có) về việc tiếp nhận khoản viện trợ. Thời gian lấy ý kiến các ngành là 10 ngày làm việc.
Bước 4: Phòng KTĐN – Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu trình Lãnh đạo Sở giải quyết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị tiếp nhận, sau đó trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc.
Bước 5: Đơn vị tiếp nhận viện trợ nhận Quyết định phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.
) Đối với viện trợ theo chương trình dự án:
(1) Công văn đề nghị phê duyệt chương trình, dự án của đơn vị tiếp nhận;
(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
(3) Văn kiện chương trình dự án đã được hai bên nhất trí;
(4) Văn bản thông báo cam kết cung cấp tài chính cho chương trình, dự án của tổ chức tài trợ và/hoặc bản ghi nhớ được ký kết giữa đơn vị tiếp nhận và tổ chức tài trợ (đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: phải có hai văn bản trên; đối với chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố: chỉ cần 1 trong 2 văn bản trên);
b) Đối với viện trợ dưới dạng hiện vật:
(1) Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận hàng viện trợ của đơn vị tiếp nhận;
(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
(3) Văn bản của tổ chức tài trợ thông báo cam kết tài trợ, kèm theo danh mực hiện vật (hàng hoá, vật tư, thiết bị, phương tiện vận chuyển…) và giá trị ước tính của lô hàng viện trợ. Các hiện vật viện trợ phải được thoả thuận trước về chất lượng, số lượng, chủng loại, giá trị và đối tượng thụ hưởng;
(4) Trường hợp viện trợ được gửi chung cho nhiều đơn vị, phải có kế hoạch phân phối cho từng đơn vị về số lượng và giá trị viện trợ; có Giấy ủy quyền của từng đơn vị thụ hưởng cho đơn vị tiếp nhận đại diện tiếp nhận khoản viện trợ;
(5) Dự toán và xác định vốn đối ứng bằng nguồn kinh phí trong nước để thực hiện việc tiếp nhận khoản viện trợ đã được cam kết trên tới đối tượng thụ hưởng (nếu có);
) Đối với viện trợ dưới dạng tiền mặt (viện trợ lẻ):
(1) Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận viện trợ của đơn vị tiếp nhận;
(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
(3) Văn bản của tổ chức tài trợ thông báo cam kết cung cấp nguồn tài chính kèm theo các hạng mục cần thực hiện bằng nguồn tài chính đó;
(4) Trường hợp viện trợ được gửi chung cho nhiều đơn vị, phải có kế hoạch phân phối cho từng đơn vị về giá trị viện trợ; có Giấy ủy quyền của từng đơn vị thụ hưởng cho đơn vị tiếp nhận đại diện tiếp nhận khoản viện trợ;
d) Đối với viện trợ dưới hình thức chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện) để thực hiện các mục đích nhân đạo, từ thiện:
(1) Công văn đề nghị cho phép tiếp nhận chuyên gia của đơn vị tiếp nhận, trong đó nêu rõ trình độ chuyên môn của chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia tại Việt Nam, các điều kiện ăn, ở, đi lại, địa điểm làm việc của chuyên gia và công việc do chuyên gia thực hiện như đã thoả thuận giữa hai bên;
(2) Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);
(3) Văn bản thông báo của tổ chức nước ngoài về việc cử chuyên gia sang làm việc;
(4) Tiểu sử của chuyên gia được cử.
Số bộ hồ sơ: gồm 06 bộ (01 bộ gốc + 05 bộ sao).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-266297-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28