Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS120
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: Đối với giấy chứng nhận số nhà:
+ Tại Uỷ ban nhân dân phường, xã: 02 ngày làm việc (đối với cấp mới); 01 ngày làm việc (đối với cấp lại) (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển kết quả cho Uỷ ban nhân dân quận, huyện)
+ Tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện: 03 ngày làm việc (đối với cấp mới); 01 ngày làm việc (đối với cấp lại) (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đến khai chuyển kết quả cho Uỷ ban nhân dân phường, xã)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tại Uỷ ban nhân dân phường, xã là nội dung xác nhận; tại Uỷ ban nhân dân quận, huyện là Giấy chứng nhận số nhà và biển số nhà
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.
Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận vào đơn và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
Bước 4: Nhận lại giấy chứng nhận từ UBND cấp huyện và trả cho công dân, tổ chức.
Đơn đnh phần hồ sơ: tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và (tự viết)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí + Cấp Giấy chứng nhận và biển số nhà: 30.000/biển số nhà + Cấp lại Giấy chứng nhận và biển số nhà: 20.000/biển số nhà
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26