Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS147
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: + Tại Uỷ ban nhân dân phường, xã: 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).
+ Tại cấp huyện: 07 ngày làm việc(kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi có kết quả xử lý)
Trong thời gian không quá 01 ngàykể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, trả kết quả cho Uỷ ban nhân dân phường, xã.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu báo giảm do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện
Bước 3: Công chức chuyên môn và nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);
Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp
Sổ lĩnh tiền hàng tháng của đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bản gốc);
Bản gốc thẻ Bảo hiểm Y tế;
Đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, tuỳ theo từng trường hợp mà kèm theo một trong các bản sao giấy tờ sau đây:
+ Quyết định trợ cấp 1 lần tù đày tra tấn hoặc kỷ niệm chương;
+ Quyết định trợ cấp 1 lần hoặc Huân, Huy chương kháng chiến (đối với người có công giúp đỡ cách mạng và người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần, không hưởng chế độ BHXH);
+ Giấy ủy quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16