Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-BS186
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết hồ sơ tại Sở Công Thương là 05 ngày làm việc, thời gian giải quyết hồ sơ tại Ủy ban nhân dân thành phố là 02 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có yêu cầu đặt chi nhánh, văn phòng đại diện (gọi tắt là tổ chức) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả SCT và nhận giấy biên nhận hồ sơ theo qui định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả SCT chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn theo lĩnh vực của mỗi Phòng.
Bước 2: Phòng chuyên môn lập Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chấm dứt hoạt động của Chủ tịch UBNDTP; trình lãnh đạo Sở duyệt, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND TP để trình Chủ tịch UBNDTP phê duyệt.
Bước 3: Chủ tịch UBNDTP xem xét, ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh (hoặc VPĐD) tại thành phố Đà Nẵng
Bước 4: Phòng chuyên môn nhận Quyết định chấm dứt hoạt động; gửi đến các cơ quan có liên quan của Thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả SCT để trả cho tổ chức; lưu hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là pháp nhân theo quy định tại Điều 84, Bộ luật Dân sự
- Thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 92, Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan
- Phải lập hồ sơ xin phép và được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản về việc đặt chi nhánh.
(Quy định quản lý nhà nước đối với Chi nhánh, VPĐD của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại TP Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND TP Đà Nẵng)
Thông báo của tổ chức về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (trong thời hạn ít nhất 15 ngày trước khi chấm dứt hoạt động của Chi nhánh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác tại thành phố Đà Nẵng - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-BS186
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
9