Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS1063
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục đào tạo Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên quan.
Cách thức thực hiện: Tại đơn vị cơ sở có các nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà Giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.
Thời hạn giải quyết: + Hội đồng cơ sở (bao gồm các được vị trực thuộc Phòng GDĐT) gửi về Hội đồng huyện, thị, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trước ngày 05 tháng 02 của năm xét tặng.
+ Hội đồng các đơn vị trực thuộc Sở, các trường TCCN, cao đẳng, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc tỉnh và sở ngành, hội đồng cấp huyện gửi lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh (Sở GDĐT) trước ngày 05 tháng 3 của năm xét tặng.
+ Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ GDĐT trước ngày 05 tháng 4 của năm xét tặng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giấy chứng nhận. Huy hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Định kỳ 2 năm 1 lần, các cấp quản lý giáo dục tổ chức triển khai hướng dẫn Thông tư của Bộ GDĐT về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT đến tất cả các cơ sở giáo dục nghiên cứu thực hiện. Các nhà giáo hội đủ tiêu chuẩn tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 sẽ được các đơn vị giới thiệu để Hội đồng các cấp tiến hành xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Hội đồng xét các cấp cơ sở ( bao gồm cấp cơ sở, cấp huyện) được thành lập và thực hiện phạm vi xét theo mục 1 và mục 2 quy định tại Điều 9 Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT. Hội đồng các cấp thực hiện quy trình theo các bước:
a) Giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm (áp dụng cho Hội đồng cơ sở);
b) Hội đồng cấp cơ sở tiến hành sơ duyệt;
c) Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận
d) Hội đồng bỏ phiếu tán thành
đ) Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị lên hội đồng cấp trên
Bước 2: Sở GDĐT thành lập hội đồng mở rộng gồm: Sở GDĐT, Sở LĐ-TBXH, công đoàn giáo dục tỉnh, các Trưởng phòng phụ trách các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra, văn phòng sở giáo dục và đào tạo, đại diện một số sở, ban, ngành, đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen - thưởng ngành giáo dục
Bước 3: Sở GDĐT đề nghị UBND Tỉnh ra QĐ thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT. Các thành viên Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) UBND Tỉnh làm Chủ tịch, Giám đốc Sở GDĐT làm phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Công đoàn giáo dục tỉnh làm Phó Chủ tịch, Trưởng Ban thi đua-khen thưởng tỉnh là Phó Chủ tịch, các Phó giám đốc, các Trưởng phòng phụ trách các cấp học và trình độ đào tạo, tổ chức cán bộ, thanh tra, văn phòng Sở GDĐT, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có nhà giáo đề nghị xét tặng, đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen - thưởng ngành giáo dục tỉnh, đại diện chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, NGND hoặc NGƯT làm uỷ viên
Bước 4: Hội đồng cấp tỉnh nhận hồ sơ của hội đồng cấp trường, cấp huyện để tiến hành xét và công bố kết quả sơ duyệt và lấy ý kiến thăm dò với các đơn vị trong ngành giáo dục. Trên cơ sở kết quả sơ duyệt và ý kiến thăm dò, Hội đồng họp để xét, cân nhắc và bỏ phiếu tán thành
Bước 5: Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân và hồ sơ của Hội đồng đề nghị Hội đồng cấp trên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của ngành giáo dục.
Đối với hồ sơ cá nhân
+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Mẫu 2)
+ Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
Đối với hồ sơ của hội đồng cấp dưới đề nghị hội đồng cấp trên
+ Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND,NGƯT (Mẫu 1.1)
+ Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND,NGƯT (Mẫu 1.2)
+ Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu tán thành (Mẫu 1.3)
+ Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT (Mẫu 1.4)
+ Quyết định thành lập Hội đồng.
+ Ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng đối với NGND (Hội đồng cấp tỉnh, bộ).
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới gửi Hội đồng cấp trên 02 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Yêu cầu
Tải về

0
34