Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DTP-BS407
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), trong đó:
- Sở Nội vụ 15 ngày.
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thẩm tra và trình ký 20 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
+ Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ 01 (một) bộ đến Sở Nội vụ để thẩm định; đối với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị tổ chức lại, giải thể;
+ Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể và các tài liệu khác có liên quan theo quy định;
+ Bộ phận một cửa (Sở Nội vụ) tiếp nhận hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan, tổ chức gửi và lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.
Bước 2: Xử lý hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
+ Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và trình UBND Tỉnh quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
+ Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì yêu cầu cơ quan đề nghị tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền của UBND Tỉnh tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo UBND Tỉnh quyết định.
Bước 3: Trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:
+ Không còn chức năng, nhiệm vụ;
+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;
+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
+ Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
Tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (mẫu 4a-SNV);
Đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (mẫu 4a -SNV), (kèm file);
Dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (kèm file);
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Đồng Tháp
Số hồ sơ:
T-DTP-BS407
Cơ quan hành chính:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38