Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-057612-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đối với trường hợp được phong tặng); Quyết định bổ sung trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đối với trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng phụ cấp hàng tháng); Quyết định trợ cấp một lần (đối với trường hợp được truy tặng hoặc đối với trường hợp được phong tặng nhưng bà mẹ đã chết mà chưa được hưởng chế độ)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với trường hợp được phong tặng: Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân theo mẫu và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Trường hợp được truy tặng: Đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai theo mẫu và gửi 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập danh sách và gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã có trách nhiệm ra một trong các Quyết định sau:
- Quyết định phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đối với trường hợp được phong tặng);
- Quyết định bổ sung trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đối với trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng phụ cấp hàng tháng);
- Quyết định trợ cấp một lần (đối với trường hợp được truy tặng hoặc đối với trường hợp được phong tặng nhưng bà mẹ đã chết mà chưa được hưởng chế độ);
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Hồ sơ do người lập bản khai gửi đến UBND cấp xã, gồm có:
* Trường hợp được phong tặng:
- Bản khai cá nhân (theo mẫu BM1).
- Bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
* Trường hợp được truy tặng:
- Bản khai cá nhân (theo mẫu BM2).
- Biên bản ủy quyền (theo mẫu UQ).
- Bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Hồ sơ do UBND cấp xã gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm có:
- Bản khai đã xác nhận của UBND cấp xã.
- Biên bản ủy quyền (nếu có).
- Bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm có:
- Danh sách đề nghị phong tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập.
- Bản khai đã xác nhận của UBND cấp xã.
- Biên bản ủy quyền (nếu có).
- Bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân dùng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Tải về
Bản khai cá nhân Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tải về
Biên bản Ủy quyền
Tải về
Quyết định Về việc phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tải về
Quyết định Về việc trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-057612-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27