Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-059783-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Lao động - Thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Phiếu trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hoạt động kháng chiến hoặc thân nhân của họ lập bản khai cá nhân (mẫu số 2 - HH) kèm theo một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ liên quan đến hoạt động ở chiến trường, chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã:
a) Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học hoặc thân nhân của họ về:
- Tình trạng bệnh tật và sức khỏe hiện tại của người HĐKC trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xã.
- Các dị dạng, dị tật cụ thể và khả năng tự lực trong sinh hoạt của con đẻ người HĐKC trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xã và đề nghị mức hưởng trợ cấp.
- Tình trạng không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động.
- Xác nhận người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học kể cả đối với đối với quân nhân, công an nhân dân hoặc cán bộ đang tại ngũ hoặc công tác.
b) Niêm yết công khai danh sách đề nghị xác nhận người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trước khi Hội đồng xác nhận người có công cấp xã họp 15 ngày.
Hội đồng xác nhận người có công cấp xã họp để xem xét từng trường hợp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận người HĐKC và con để bị nhiễm chất độc hóa học.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển các giấy tờ trên kèm theo danh sách đề nghị xác nhận người HĐKC bị nhiễm CĐHH đến Phòng Lao động - Thương binh xã hội.
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh xã hội:
a) Kiểm tra, lập danh sách những người bị mắc bệnh, tật quy định tại Quyết định số: 09/2008/QĐ-BYT và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh xã hội.
b) Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học đối với người đủ điều kiện.
c) Chuyển danh sách những người đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học kèm các giấy tờ về Sở Lao động - Thương binh xã hội.
Bước 4: Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BYT và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động đối với các trường hợp khác
Bước 5: Sở Lao động - Thương binh xã hội:
a) Căn cứ hồ sơ đang quản lý để chứng nhận tình trạng thương tật, bệnh tật ở cột sống mà bị liệt hai chi dưới. Đối với những thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh xã hội do Giám đốc Trung tâm xác nhận.
b) Giới thiệu đối tượng đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc TW để kết luận tình trạng bệnh, tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
c) Quyết định trợ cấp và lập phiếu trợ cấp.
Bản khai cá nhân (mẫu số 2-HH)
Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến như: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ liên quan đến hoạt động ở chiến trường
Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh tật sau:
+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng GĐYK tỉnh trở lên kết luận mắc 1 trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH/dioxin theo QĐ số: 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH/dioxin và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
+ Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà bị liệt 2 chi dưới của Sở LĐ - TB và XH hoặc Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh thuộc Bộ LĐ - TB và XH.
+ Trường hợp người HĐKC không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.
+ Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người HĐKC bị dị dạng, dị tật của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Giấy xác nhận của y tế cấp xã
Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (mẫu số 3-HH)
Giấy chứng nhận người HĐKC bị nhiễm CĐHH (mẫu số 1 - HH) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp
Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám đinh y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc TW xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (mẫu số 6 - HH)
Quyết định trợ cấp (mẫu số 4 - HH) của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội
Phiếu trợ cấp (mẫu số 5 - HH) của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-059783-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38