Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-063832-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan; điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký Tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.
- Kiểm tra tính thuế.
- Kiểm tra thực tế hàng hóa.
- Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan.
- Phúc tập hồ sơ.
- Thanh khoản tờ khai tạm nhập.
Bước 2: Ngoài ra do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau:
* Địa điểm làm thủ tục hải quan:
Chi cục Hải quan nơi có Hội chợ, triển lãm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.
* Thời hạn tái xuất, tái nhập:
Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ triển lãm doanh nghiệp làm thủ tục tái xuất hoặc tái nhập hàng hoá dự hội chợ triển lãm. Nếu có lý do chính đáng thì thời gian tái xuất, tái nhập được gia hạn nhưng không quá ba lần, mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày.
* Thẩm quyền gia hạn thời gian tái xuất, tái nhập:
- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố gia hạn đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
- Bộ Thương gia hạn đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
* Cơ quan Hải quan thanh quyết toán:
Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất (nơi làm thủ tục hải quan lần đầu tiên) chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và thanh quyết toán đối với hàng tạm nhập, tái xuất. Đối với hàng hoá dự hội chợ và có tổ chức bán tại hội chợ thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thì phải xin phép Bộ Thương mại.
Hàng bán tại hội chợ triển lãm phải nộp thuế theo luật định.
- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;
- Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 01 bản sao;
- Hóa đơn thương mại: 01 bản chính, và 01 bản sao;
- Bản kê chi tiết: 01 bản chính, và 01 bản sao;
- Vận tải đơn: 01 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;
- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm hoặc phải xin phép của Bộ Công Thương thì nộp 01 bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai hải quan
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
30.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-063832-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hải quan
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21