Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-076967-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Các Ngân hàng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Ngân hàng, Chính sách tiền tệ, Vụ Kế toán tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định các công ty cho thuê tài chính cổ phần lập hồ sơ gửi phòng Nghiên cứu tổng hợp và quản lý các Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai
Bước 2: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của công ty cho thuê tài chính cổ phần, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai có ý kiến bằng văn bản về điều kiện, hồ sơ xin hoạt động cho thuê vận hành theo quy định và gửi cho Vụ Các Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) kèm theo 01 bộ hồ sơ của công ty tài chính cổ phần
Bước 3: Trong thời gian tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố gửi tới Ngân hàng Nhà nước xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hoạt động cho thuê vận hành của các Công ty nộp đơn. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nói rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có nhu cầu hoạt động cho thuê vận hành
Có thời han hoạt động tối thiểu là 2 năm kể từ ngày chính thức khai trương hoạt động
Hoạt động kinh doanh có lãi; tỷ lệ nợ quá hạn tại thời điểm cuối quý trước dưới 5%; không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động
Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động cho thuê vận hành, như: kho bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho thuê
- Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hoặc người được uỷ quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc hoạt động cho thuê vận hành của Công ty cho thuê tài chính. Đối với trường hợp uỷ quyền, cần phải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Phương án hoạt động cho thuê vận hành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, nhu cầu về hoạt động và nghiên cứu thị trường; nội dung hoạt động; kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầu.
- Báo cáo tài chính của Công ty cho thuê tài chính trong 2 năm gần nhất kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập. Các tài liệu này phải là bản chính, trường hợp là các bản sao phải có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng nhận của Công chứng Nhà nước.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính cổ phần - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-076967-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20