Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-083798-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch – Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch – Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch – Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp đến Sở Kế hoạch – Đầu tư.
- Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ làm thủ tục tiếp nhận và viết giấy biên nhận trả cho doanh nghiệp.
- Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, sở Kế hoạch – Đầu tư gửi Cục thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
- Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp Cục thuế thông báo kết quả mã số cho Sở Kế hoạch – Đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập.
- Danh sách cổ đông sáng lập, đồng thời phải gửi kèm:
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng là cá nhân;
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
- Quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thuế đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở Kế hoạch – Đầu tư đối với các công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chia công ty cùng loại - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-083798-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đăng ký thuế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23