Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-093606-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Vốn ODA
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc Ngân hàng Phát Triển ký trình Bộ Tài chính xem xét xử lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ XLRR
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ XLRR trình Bộ Tài chính xem xét
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng có các khoản nợ đề nghị XLRR phải có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi Khách hàng giao dịch
Bước 2: CBTD tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR do Khách hàng (hoặc đại diện Khách hàng) gửi đến. Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện thẩm định hồ sơ XLRR, báo cáo Tổng Giám đốc NHPT.
Bước 3: Ban VNN tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR của Chi nhánh ngân hàng phát triển gửi qua đường văn thư đã được Lãnh đạo Văn phòng xem xét, chuyển đến. Trường hợp hồ sơ đề nghị XLRR còn thiếu, có văn bản thông báo tới Chi nhánh ngân hàng phát triển biết và thực hiện.
Bước 4: Thẩm định hồ sơ XLRR: Chủ đầu tư không đủ điều kiện XLRR theo quy định: trình Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển ký văn bản trả lời Chi nhánh ngân hàng phát triển biết để tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết ghi trong HĐTD (hoặc PL HĐTD) đã ký.
Đối với Chủ đầu tư đủ điều kiện XLRR theo quy định: báo cáo Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển trình Bộ Tài chính xem xét xử lý.
Bước 5: Trên cơ sở quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về áp dụng các biện pháp XLRR đối với Khách hàng để hướng dẫn Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện
Khách hàng có các khoản nợ đề nghị XLRR phải có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi Khách hàng giao dịch, gồm:
- Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.
- Văn bản đề nghị XLRR cho Khách hàng của Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (áp dụng đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước) (bản chính).
- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị XLRR của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường (xã) nơi cư trú về tình hình tài chính của Khách hàng (đối với Khách hàng là thể nhân) (bản chính).
- Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, thì phải nộp Báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý (bản sao công chứng). (nếu có)
- HĐTD và PL HĐTD (nếu có) (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).
- Khế ước vay vốn (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).
- Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh ngân hàng phát triển và Khách hàng (Mẫu số 9.06 Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT).
- Phương án sản xuất kinh doanh, trả nợ của Khách hàng sau khi được XLRR.
Ngoài hồ sơ XLRR chung nêu trên, đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ XLRR, gồm:
Đối với Khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn ...) gây ra: Biên bản xác định thiệt hại, có các nội dung cụ thể như sau:
- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại (Mẫu số 9.04);
- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay ngân hàng phát triển (Mẫu số 9.05);
- Thành phần tham gia xác định thiệt hại gồm: Khách hàng, Chi nhánh NHPT, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: ủy ban nhân dân cấp phường, xã; Cơ quan Tài chính cấp quận, huyện; Cơ quan Phòng cháy chữa cháy; Cơ quan Phòng chống bão lụt; Cơ quan thú y; Các Cơ quan chức năng khác có liên quan tuỳ theo từng trường hợp cụ thể).
- Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước,....
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xử lý rủi ro
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro\Khách hàng bị thiết hại do nguyên nhân khách quan - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-093606-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Vốn ODA
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26