Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-096755-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng phát triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi Ngân hàng Phát Triển đã áp dụng các biện pháp thu nợ và xử lý nợ theo quy định nếu vẫn không thu hết nợ khách hàng có thể đề nghị xoá nợ.
Tiếp nhận hồ sơ:
Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển nơi khách hàng giao dịch.
Bước 2: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro: Khi khách hàng đã cung cấp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng và có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xóa nợ) gửi Ngân hàng Phát Triển để xem xét giải quyết hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện
Bước 3: Hội sở chính Ngân hàng Phát Triển (Trung tâm XLN) tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro:
- Trường hợp không đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định, có công văn trả lời Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển, yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.
- Đối với bộ hồ sơ được bổ sung hoàn thiện đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước 4: Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi
Bước 5: Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), Ngân hàng Phát Triển có văn bản gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển để thực hiện xoá nợ hoặc trả lời khách hàng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khách hàng gặp rủi ro do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị, rủi ro do thay đổi chính sách của Nhà nước trực tiếp gây thiệt hại tài sản của chủ đầu tư hoặc nhà xuất khẩu
Đơn đề nghị xử lý rủi ro (xóa nợ) của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (mẫu số 02 bản chính)
Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)
Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng. Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính).
Đối với khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ; (bản sao chứng thực).
Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển)
Khế ước vay vốn (bản sao y bản chính của Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển)
Phiếu đối chiếu số liệu cho vay và thu nợ vốn tín dụng của Nhà nước đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh Ngân hàng Phát triển và khách hàng (mẫu số 03)
Các văn bản thuyết minh nguyên nhân đề nghị khoanh nợ:
- Biên bản xác định thiệt hại được lập ngay sau khi xảy ra thiệt hại; (bản chính) (mẫu số 05A).
- Biên bản xác định thiệt hại phải ghi rõ mức độ (số lượng) và giá trị thiệt hại của từng loại tài sản, hàng hoá; trong đó xác định rõ tài sản, hàng hoá bị thiệt hại được hình thành từ vốn vay Ngân hàng Phát Triển; (bản chính) (mẫu số 05B).
- Thành phần tham gia xác định thiệt hại: khách hàng, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (như: Ủy ban nhân dân cấp phường (xã); Cơ quan tài chính cấp quận, huyện); Cơ quan chức năng có liên quan (như: phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thú y…) tùy từng trường hợp cụ thể.
- Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Toà án nhân dân (bản sao).
Các văn bản tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước
Phiếu giao nhận tài liệu (mẫu số 01)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản xác định giá trị thiệt hại hình thành từ nguồn vốn vay tại Chi nhánh NHPT
Tải về
Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản hàng hóa
Tải về
Đơn đề nghị xử lý rủi ro (xóa nợ)
Tải về
Phiếu đối chiếu số liệu cho vay và thu nợ vốn tín dụng của Nhà nước
Tải về
Phiếu giao nhận tài liệu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho nhà xuất khẩu vay: Xoá nợ lãi \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn… - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-096755-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34