Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-106473-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận; Ghi rõ: Cam kết bảo lãnh có thề bằng thư, bằng TELEX hoặc bằng SWIFT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng:
- Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển để được hướng dẫn lập và nộp 01 bộ hồ sơ bảo lãnh.
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần.
Bước 2: Ngân hàng Phát Triển thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Khách hàng
Bước 3: Ngân hàng Phát Triển có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng
Bước 4: Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Ngân hàng Phát Triển và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền
Bước 5: Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Ngân hàng Phát Triển và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đã ký kết hợp đồng xuất khẩu;
- Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi được Ngân hàng Phát Triển thẩm định và chấp thuận bảo lãnh;
- Có văn bản đề nghị bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho vay vốn;
- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay tại Quy chế bảo đảm tiền vay của Ngân hàng Phát Triển.
- Thuộc đối tượng được bảo lãnh và có nhu cầu bào lãnh để vay vốn của các tổ chức tín dụng khác;
- Có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Đối tượng bảo lãnh là nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu, nhưng không vay vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước
a) Hồ sơ pháp lý:
* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại Ngân hàng Phát Triển
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính;
- Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;
- Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.
* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này.
- Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:
+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;
+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;
+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.
a) Hồ sơ tài chính:
* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại Ngân hàng Phát Triển
- Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất;
Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho Ngân hàng Phát Triển báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.
* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.
b) Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:
- Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính)
+ Các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng xuất khẩu/hợp đồng uỷ thác xuất khẩu yêu cầu Ngân hàng Phát Triển bảo lãnh (Khách hàng có thể cung cấp bản sao bộ hồ sơ nộp để vay vốn tại tổ chức tín dụng mà tổ chức cho vay yêu cầu phải có bảo lãnh cho khoản vay đó);
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu được bảo lãnh của Khách hàng (có thể là văn bản của tổ chức tín dụng yêu cầu Khách hàng phải có bảo lãnh hoặc một tài liệu có nội dung tương đương) - bản sao có xác nhận sao y bản chính.
- Hợp đồng xuất khẩu (bản sao);
- Phương án sản xuất - kinh doanh của Khách hàng để thực hiện hợp đồng xuất khẩu (bản chính).
c) Hồ sơ bảo đảm bảo lãnh:
Khách hàng có bảo đảm bảo lãnh: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ có liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm.
• Hồ sơ bên bảo đảm:
- Bên bảo đảm là Khách hàng đề nghị bảo lãnh: Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp theo quy định nêu trên.
- Bên bảo đảm là người thứ ba:
+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ chức kinh tế, pháp nhân: Quyết định thành của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề; Điều lệ hoạt động (nếu có); Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền (nếu có);
+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là hộ gia đình gồm: Hộ khẩu của hộ gia đình (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ hộ; Giấy ủy quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có);
+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là tổ hợp tác gồm: Hợp đồng hợp tác có chứng thực; Văn bản cử đại diện của Tổ hợp tác;
+ Hồ sơ đối với bên bảo đảm là cá nhân gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân;
• Hồ sơ tài sản bảo đảm
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp (đối với quyền sử dụng đất); quyền sử dụng, quyền quản lý đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Biên bản họp Hội đồng quản trị (hoặc họp các thành viên) đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản (nếu có); Giấy tờ xác nhận tài sản thuộc sở hữu chung, riêng của tập thể, cá nhân (nếu có).
- Chứng thư định giá hoặc biên bản thỏa thuận giữa các bên về xác định giá trị tài sản bảo đảm (nếu có).
- Hợp đồng bảo hiểm của tài sản (nếu có).
- Các giấy tờ khác có liên quan
• Các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của Bên bảo lãnh
- Các hợp đồng bảo lãnh đã thực hiện (nếu có); các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản của bên bảo lãnh; báo cáo tài chính của bên bảo lãnh (nếu có); Thư bảo lãnh của Tổ chức tín dụng (nếu có); các giấy tờ khác có liên quan.
 Khách hàng không có bảo đảm bảo lãnh.
- Văn bản của Chính Phủ về việc bảo lãnh TDXK tại ngân hàng phát triển không có bảo đảm tiền vay.
- Văn bản cam kết của Khách hàng thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của ngân hàng phát triển trong trường hợp Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng cam kết theo Hợp đồng tín dụng mà không trả nợ trước hạn cho NHPT. (đối với trường hợp không thuộc đối tượng vay theo văn bản của Chính Phủ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo nhanh tình hình tài chính(Mẫu số 05 Phần D Chương II)
Giấy đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.(Mẫu số 01 Phần C, Chương IV)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh \ Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-106473-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21