Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-107350-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám Đốc Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thư bảo lãnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Tín dụng – Chi nhánh Ngân hàng phát triển Gia Lai
Bước 2: Tại Hội sở chính (Ban tín dụng xuất khẩu) tiếp nhận thẩm định hồ sơ bảo lãnh (từ chi nhánh) trình lãnh đạo Ngân hàng Phát Triển
Bước 3: Hội sở chính có văn bản gửi Chi nhánh thông báo quyết định của Tổng giám đốc Ngân hàng Phát Triển về việc chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng
Bước 4: Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, Ngân hàng Phát Triển và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền
Bước 5: Sau khi ký hợp đồng bảo lãnh Ngân hàng Phát Triển phát hành thư cam kết bảo lãnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có tài liệu hợp pháp chứng minh yêu cầu của phía nước ngoài về bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu.
- Nhà xuất khẩu được bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu phải có năng lực tài chính để tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận bảo lãnh (Điều 33 ).
Nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu ( Điều 32 )
a) Hồ sơ pháp lý:
* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại Ngân hàng Phát Triển
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính;
- Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;
- Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã có thay đổi) - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - bản sao có xác nhận sao y bản chính của Khách hàng;
- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.
* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung hồ sơ pháp lý trong trường hợp có sự thay đổi trong các hồ sơ này.
Khách hàng bổ sung hồ sơ pháp lý trong các trường hợp sau đây:
+ Khi có sự thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi trong điều lệ hoạt động;
+ Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật;
+ Khi có sự thay đổi kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán
* Các lưu ý khi hướng dẫn Khách hàng nộp hồ sơ pháp lý:
Tùy theo đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, Chi nhánh có thể yêu cầu các hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của loại hình doanh nghiệp đó.
b) Hồ sơ tài chính:
* Đối với Khách hàng đề nghị bảo lãnh lần đầu tại Ngân hàng Phát Triển
- Báo cáo tài chính 02 năm và quý gần nhất đến thời điểm vay vốn theo quy định của pháp luật. Đối với các Khách hàng là đơn vị mới thành lập chưa có báo cáo tài chính hoặc các loại hình doanh nghiệp pháp luật không yêu cầu lập báo cáo tài chính quý, Khách hàng lập Báo cáo nhanh tình hình tài chính đến quý gần nhất.
Trường hợp báo cáo tài chính của Khách hàng đã được kiểm toán, Khách hàng gửi cho Ngân hàng Phát Triển báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh trong đó có các nội dung: dư nợ ngắn, trung-dài hạn; tình trạng công nợ.
* Các lần đề nghị bảo lãnh tiếp theo, Khách hàng chỉ bổ sung các báo cáo tài chính quý, năm tiếp theo và bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng mà Khách hàng có quan hệ tín dụng tại thời điểm bảo lãnh.
* Tùy từng trường hợp cụ thể Ngân hàng Phát Triển có thể yêu cầu các hồ sơ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.
c) Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:
- Giấy đề nghị bảo lãnh (bản chính)
+ Đối với bảo lãnh dự thầu: Tài liệu mời thầu, Quy chế hoặc quy định đấu thầu của nhà mời thầu chứng minh nhà thầu nước ngoài yêu cầu có bảo lãnh dự thầu (bản sao) kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của Khách hàng.
+ Đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng:
Văn bản của nhà nhập khẩu yêu cầu có bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bản chính) kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của Khách hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo nhanh tình hình tài chính(Mẫu số 05 Phần D Chương II, )
Giấy đề nghị bảo lãnh của Khách hàng.(Mẫu số 01 Phần C, Chương IV)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh \ thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-107350-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23