Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-112793-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển phải văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh gửi doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn
Bước 2: Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn
Bước 3: Sau khi thẩm định, Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển thực hiện kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, xác minh số liệu và các nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn; lập Biên bản kiểm tra có xác nhận của các bên (theo phụ lục số 04)
Bước 4: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển có thông báo chấp thuận bảo lãnh (có giá trị trong phạm vi 15 ngày làm việc đối với bảo lãnh vay vốn thực hiện phương án sản xuất kinh doanh) hoặc không chấp thuận bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả (Khoản 2 Điều 5)
Có vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu bằng 10% (Khoản 5 Điều 5)
Không có nợ quá hạn tại các Tổ chức tín dụng. Trường hợp Doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và cam kết trả được nợ quá hạn thì được Ngân hàng Phát Triển thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định hiện hành (Khoản 3 Điều 2 ).
Là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản (trừ các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang), kinh doanh chứng khoán; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác (Khoản 1, khoản 2 Điều 2).
a) Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (Mẫu số 01/BL-GĐN) (bản chính).
b) Hồ sơ doanh nghiệp:
- Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp - trừ Doanh nghiệp tư nhân (bản sao y của Doanh nghiệp);
- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng; (bản sao y của Doanh nghiệp);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);
- Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực);
c) Hồ sơ tài chính:
- Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).
d) Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh:
- Phương án sản xuất kinh doanh (bản chính) theo mẫu của Ngân hàng Phát Triển (Mẫu số 02/BLNH-PATL) và các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 01b/BL-GĐN) 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009
Phương án sản xuất kinh doanh (mẫu số 02/BLNH-PATL) 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-112793-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp - Gia Lai
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp - Gia Lai
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp vay vốn bằng ngoại tệ - Gia Lai
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ - Gia Lai
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp - Gia Lai
Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với phương án sản xuất kinh doanh - Gia Lai

0
32