Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-232044-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Văn bản của chủ dự án giải trình về việc tiếp thu y kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lươc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định hoặc liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể. Đại diện tổ chức, cá nhân đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT (số: 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai);
Bước 2: Cán bộ, công chức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
*Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận cho cá nhân, tổ chức.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.
Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho chủ dự án biết về kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định. Chủ dự án hoàn chỉnh báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ gồm:
- Đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng: Ba (03) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được chỉnh sửa và văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định;
- Đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và trong trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dưới hình thức rút gọn: Ba (03) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD; văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho UBND tỉnh.
Bước 5: UBND tỉnh:
- Xem xét toàn diện, khách quan các đề xuất, kiến nghị được nêu trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc tiếp thu ý kiến thẩm định của chủ dự án.
- Yêu cầu chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên cơ sở xem xét hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 h 30 đến 10 h 30, buổi chiều từ 13 h 30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các chiến lược – quy hoạch – kế hoạch thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định.
. Đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng:
- 01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (theo mẫu quy định);
- Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được đóng thành quyển (theo mẫu quy định) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa;
- 09 bản dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án, đóng dấu ở trang phụ bìa.
Trong trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 9 người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định.
Đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch:
- 01 Văn bản đề nghị thẩm định(theo mẫu quy định)
- 09 Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết
Trong trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định cần nhiều hơn 9 người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo yêu cầu của cơ quan tổ chức việc thẩm định
Đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn:
- 01 Văn bản đề nghị thẩm định (theo mẫu quy định)
- 05 Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức lồng ghép
Tải về
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]

0
34