Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-BS74
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để được hướng dẫn.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức kịp thời hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h30 đến 10h30 sáng, từ 13h30 đến 16h chiều các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện về chủ thể: Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh: Có địa điểm kinh doanh (bao gồm cả địa điểm bán lẻ-nếu có) cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính:
a) Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
b) Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
c) Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.
4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối: Được doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn(hoặc đại lý bán buôn) và có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá được tổ chức ổn định trên địa bàn.
* Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh hết thời hạn hiệu lực, trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh (theo mẫu );
Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, một phần, bị rách nát hoặc bị cháy; tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
* Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh hết thời hạn hiệu lực, trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ mặt hàng kinh doanh thuốc lá, Giấy chứng nhận mã số thuế;
Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, một phần, bị rách nát hoặc bị cháy; tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
- Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).
* Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh hết thời hạn hiệu lực, trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
* Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh hết thời hạn hiệu lực, trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
- Phương án kinh doanh, gồm:
a) Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận...;
b) Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận...;
c) Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;
d) Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...;
đ) Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh.
* Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh hết thời hạn hiệu lực, trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày tổ chức được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại, thành phần hồ sơ gồm:
+ Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm:
- Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và năng lực của kho, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
- Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
- Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, một phần, bị rách nát hoặc bị cháy; * Mức thu lệ phí cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/Giấy phép/lần cấp. + Tại các khu vực khác: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên.
Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh hết thời hạn hiệu lực a. Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định; + Tại các khu vực khác: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên. b. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000đ/ giấy phép/lần cấp. + Tại các khu vực khác: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28