Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-150140-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ông Trần Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Hoà Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: đầy đủ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Quản lý thương mại xử lý hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
a/ Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phong đại diện theo mẫu ( MĐ -1 của Bộ Thương Mại do đại diện có thẩm quyền của Thương nhân nước ngoài ký.)
b/ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanhhoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.
c/ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
d/ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.
Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ xung giấy phép thành lập văn phòng đại diện :
a/ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ xung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ - 2 của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân ngước ngoài ký.
b/ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn Phòng đại diện trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều 11 bao gồm :
a/ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ -3 của Bộ Thương Mại do đại diện có thẩm quyền của Thương nhân nước ngoài ký.
b/ Xác nhận của cơ quan đã cấp giấy phép về viễc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ.
c/ Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn Phòng đại diện trong trường hợp quy định tại điểm b điểm c khoản 1 điều 11 bao gồm :
a/ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ -3 của Bộ Thương Mại do đại diện có thẩm quyền của Thương nhân nước ngoài ký.
b/ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
c/ Bản gốc giấy phép thành lập Văn Phòng đại diện đã được cấp.
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp quy định tại khoản 2 điều 11 bao gồm :
a/ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ - 3 của Bộ Thương Mại do đại diện có thẩm quyền của Thương nhân nước ngoài ký.
b/ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn Phòng đại diện gồm :
a/ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ- 4 của Bộ Thương Mại do đại diện có thẩm quyền của Thương nhân nước ngoài ký.
b/ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt nam.
c/ Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
d/ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Hồ sơ Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn Phòng đaị diện .
a/ Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ- 5 của Bộ Thương Mại do đại diện có thẩm quyền của Thương nhân nước ngoài ký.
b/ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt nam.
c/ Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
d/ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện/ chi nhánh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-150140-TT
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22