Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-BS49
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. Viết phiếu hẹn (lần 1)
Bước 2: Thụ lý hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định thì Sở Xây dựng hướng dẫn một lần để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Thời gian này không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính)
Bước 3: Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả (lần 2) nếu đủ điều kiện hoặc trả lại hồ sơ nếu không đủ điều kiện
Bước 4: Kiểm tra, xử lý và hoàn chỉnh báo cáo thẩm định theo đúng quy định
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Thành phần văn bản, tài liệu hồ sơ liên quan:
- Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định đồ án phân khu
- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế, dự toán đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch kèm theo chứng chỉ chủ trì của chủ nhiệm đồ án và các văn bằng chứng chỉ của các thành viên tham gia lập đồ án quy hoạch
- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế, dự toán đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát địa hình của khu vực lập quy hoạch chi tiết và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập đồ án
- Hồ sơ khảo sát địa hình đo vẽ theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 106, múi chiếu 30 (bao gồm thuyết minh đo đạc khảo sát địa hình, kèm theo các phiếu cung cấp tọa đọ Nhà nước làm cơ sở đo vẽ)
- Biên bản lấy ý kiến của nhân dân về đồ án quy hoạch phân khu trong khu vực lập quy hoạch
- Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/2.000 (hồ sơ khảo sát địa hình, hồ sơ đồ án quy hoạch, thuyết minh quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự thảo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng)
* Thành phần hồ sơ bản vẽ và thuyết minh:
a) Thuyết minh tổng hợp nội dung được thực hiện theo điều 19 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và điều 11 chương III thông tư số 10/2010/TT-BXD ngµy 11/8/2010 của Bộ Xây dựng
b) Thành phần bản vẽ bao gồm:
- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000
- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
* Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu: Phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có sơ đồ các khu chức năng kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư sè 10/2010/TT-BXD ngµy 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
* Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị: Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch (Không có mẫu)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Thu theo tỷ lệ phần trăm giá trá trị dự toán
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu - Hòa Bình
Số hồ sơ:
T-HBI-BS49
Cơ quan hành chính:
Hòa Bình
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19