Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HBI-BS721
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.
Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.
Hồ sơ gửi Uỷ ban nhân dân huyện nơi đi.
- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;
- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định;
- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư;
- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Hồ sơ gửi Uỷ ban nhân dân huyện cấp huyện nơi đến.
- Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi.
- Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện nơi đi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
30