Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-BS809
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao
Thời hạn giải quyết:  Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng và công bố ba (03) năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9.
 Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao thông báo công khai kết quả xét tặng;
 Trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, xử lý các kiến nghị.
 Trong thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng cấp tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 Trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng cấp tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, xử lý các kiến nghị.
 Trong thời gian mười năm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 Trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng chuyên ngành tiếp nhận, xử lý các kiến nghị.
 Trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá lựa chọn cá nhân trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng cấp Nhà nước thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 Trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước mỗi đợt xét tặng, Hội đồng cấp Nhà nước tiếp nhận, xử lý các kiến nghị.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, Bằng chứng nhận và Huy hiệu Nghệ sĩ nhân dân.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Bước 1: Cá nhân hoạt động nghệ thuật tự do đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
 Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
 Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 3: Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao do Giám đốc Sở thành lập có trách nhiệm: Tổ chức họp xem xét, đánh giá đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” theo quy định; Thông báo công khai kết quả xét tặng trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ trong Kế hoạch; Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả trong Kế hoạch; Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo thời gian quy định trong Kế hoạch và gửi một (01) bộ hồ sơ đến cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bước 4: Hội đồng cấp tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm: Xem xét, đánh giá đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” theo quy định; thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả; hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý, gửi một (01) bộ đến cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.
Bước 5: Hội đồng cấp Nhà nước: thực hiện qua hai (02) bước:
 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: có trách nhiệm xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” theo quy định; thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả; hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý, gửi một (01) bộ đến cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước.
 Hội đồng cấp Nhà nước có trách nhiệm xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” theo quy định; thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá lựa chọn cá nhân; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả; chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý, gửi ba (03) bộ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.
Bước 6: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố Quyết định phong tặng và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” của Chủ tịch nước.
Bước 7: Cá nhân đề nghị căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) như sau:
 Lần 1: Nhận thông tin hồ sơ được Hội đồng cấp cơ sở tại Sở Văn hóa và Thể thao xem xét, kết luận và đề nghị gửi Hội đồng cấp tỉnh.
 Lần 2: Nhận thông tin hồ sơ được Hội đồng cấp tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, kết luận và đề nghị gửi Hội đồng cấp Nhà nước.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
 Điều kiện 1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trước mỗi đợt xét tặng.
 Điều kiện 2: Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng cho đối tượng quy định khi đạt các tiêu chuẩn sau đây:
 Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương;
 Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho ngành, nghề nghệ thuật; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;
 Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên;
 Đã được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và có ít nhất hai (02) Giải Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.
Các Giải Vàng trong nước hoặc quốc tế khác của cá nhân hoặc tập thể được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
 Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (theo mẫu);
 Bản sao có chứng thực các Quyết định tặng giải thưởng: danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” và ít nhất hai (02) Giải Vàng quốc gia sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.
Các Giải Vàng trong nước hoặc quốc tế khác của cá nhân hoặc tập thể được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
 Bản xác nhận của cơ quan tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về sự tham gia của cá nhân trong các tác phẩm đạt giải Vàng hoặc Bạc dùng để quy đổi khi tính thành tích cho cá nhân tham gia (nếu có);
 Bản sao các Quyết định về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
 Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”
Tải về
 Bảng quy đổi giải thưởng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” - Thành phố Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-BS809
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30