Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-114187-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình (trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư trỡnh thẩm định hồ sơ quy hoạch xõy dựng vựng đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phũng Sở Xõy dựng, Sau khi kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ :
+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với Chủ đầu tư bằng phiếu giao nhận;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ :
+ Nếu cần phải bổ sung xử lý hồ sơ thì trong vòng 3 ngày làm việc, Phòng chuyên môn chuyển lại văn phòng (bằng văn bản) để thông báo cho Chủ đầu tư - Thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ cần phải họp liên ngành hoặc xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn phải báo cáo lãnh đạo Sở và xin ý kiến chỉ đạo thực hiện sau đó thông báo cho Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ báo cáo (hoặc xin ý kiến) - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ;
+ Nếu hồ sơ đã đảm bảo đủ theo các quy định hiện hành, Phòng chuyên môn tiến hành thụ lý hồ sơ.
Bước 3: Sau khi thụ lý hồ sơ, phòng chuyên môn soạn thảo văn bản (văn bản kết quả thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu) trình lãnh đạo ký duyệt sau đó chuyển cho Văn phòng để trả cho chủ đầu tư
Bước 4: Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của chủ đầu tư
Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Chủ đầu tư
Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt và Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ (Nếu hồ sơ này đã được lưu trữ tại Sở Xây dựng thì chủ đầu tư không cần phải nộp lại)
07 Bộ hồ sơ Thiết kế quy hoạch xây dựng (Bao gồm các bản đồ thiết kế quy hoạch, thuyết minh quy hoạch xây dựng lập theo đúng quy định;, Dự toán chi phí công tác lập đồ án quy hoạch)
Văn bản chủ trương hoặc thoả thuận của cấp có thẩm quyền cho phép lập quy hoạch xây dựng
Văn bản thoả thuận hoặc thẩm duyệt của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định
Đăng ký kinh doanh của nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng; chứng chỉ hành nghề thiết kế của người chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế, chủ trì khảo sát địa chất, địa hình,
(Đối với các cá nhân, đơn vị đã có hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề lưu tại Sở Xây dựng thì không cần phải nộp lại các hồ sơ này)
20 bộ thuyết minh tóm tắt kèm theo các bản vẽ quy hoạch thu nhỏ khổ A3 (nếu Cơ quan thẩm định có yêu cầu tổ chức Hội nghị thẩm định)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch tính theo tỷ lệ % kinh phí lập quy hoạch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-114187-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30