Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-114730-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 54 ngày làm việc (không tính thời gian cơ sở chỉnh sửa hồ sơ và hoàn thiện các điều kiện hành nghề)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý chất thải nguy hại tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục Bảo vệ môi trường, nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá các điều kiện hành nghề của cơ sở:
Cho cơ sở lập kế hoạch vận hành thử nghiệm, phối hợp với Hội đồng tư vấn (nếu có) để giám sát và đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm.
Trường hợp đánh giá vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, lãnh đạo Chi cục báo cáo lãnh đạo Sở ra văn bản xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm.
Trường hợp vận hành thử nghiệm không đạt yêu cầu, cơ sở cần điều chỉnh, cải tiến và hoàn thiện phương án để tiến hành thử nghiệm lại.
- Khi đã có văn bản xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm, hồ sơ hoàn thiện và có đầy đủ các điều kiện hành nghề Chi cục báo cáo lãnh đạo Sở cấp giấy phép hành nghề cho cơ sở.
Bước 3: Trả hồ sơ (giấy phép hành nghề đã được phê duyệt) cho cơ sở tại bộ phận đã tiếp nhận hồ sơ
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc các Giấy tờ tương đương
Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy đăng ký kinh doanh
Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng
Hồ sơ kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc lưu giữ tạm thời và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sơ
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tại cơ sở
Lý lịch trích ngang của các cán bộ kỹ thuật và đội ngũ nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan
Quy trình vận hành an toàn các công nghệ, thiết bị chuyên dụng
Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường tại cơ sở
Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên
Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ và nhân viêc
Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (Phụ lục 2 B1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-114730-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
77