Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-062466-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tài chính Hà giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đầu tư - Sở tài chính Hà giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ đầu tư gửi hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản đến Phòng Đầu tư - Sở Tài chính.
- Phòng Đầu tư - Sở Tài chính nhận, kiểm tra hồ sơ, thảo giấy chứng nhận, trình lãnh đạo Sở ky.
- Trả kết quả ( giấy chứng nhận cho Chủ đầu tư) tại Phòng Đầu tư - Sở Tài chính Hà Giang.
a1) Đối với hồ sơ đăng ký mã số tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Tờ khai đăng ký, Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
a2) Đối với hồ sơ đăng ký mã số tại giai đoạn thực hiện dự án: Tờ khai đăng ký, Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.
a3) Đối với hồ sơ bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án ĐTXDCB: Tờ khai bổ sung thông tin dự án, Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án dùng cho các dự án ĐTXDCB: Mẫu số 05-MSNS-BTC
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án ĐTXDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án ĐTXDCB ở giai đoạn thực hiện đầu tư : Mẫu số 04-MSNS-BTC
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-062466-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39