Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-080730-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện dối với người dân và doanh nghiệp: - Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 25, Nghị định 88/2006 NĐ-CP, ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính Nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong thời hạn (4) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu từ chối cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xẩy ra sau đăng ký kinh doanh.
- Khi tiếp nhận hồ sơ phòng đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Thông báo Phụ lục III-5 Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01/2009
Biên bản họp của hội đồng thành viên
Quyết định của hội đồng thành viên
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Chứng chỉ hành nghề (Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp)
Trường hợp bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (phụ lục III-5)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 20.000đ/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23