Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-081915-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Gian
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với người dân và doanh nghiệp: - Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 19 Nghị định 139/2007 NĐ-CP, ngày 5/9/2007 của Chính phủ và bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 tại cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra sau đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
* Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm
- Giấy đề nghị chuyển đổi.
- Điều lệ công ty chuyển đổi như quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp.
- Danh sách thành viên gồm nội dung quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 23 của Luật Doanh nghiệp và phần vốn góp tương ứng của mỗi thành viên.
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty.
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008.
* Trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hặc một số người khác. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm:
- Giấy đề nghị chuyển đổi.
- Điều lệ công ty chuyển đổi như quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp.
- Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp.
- Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp.
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (phụ lục I)
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (phụ lục II-1)
Giấy Đề nghị chuyển đổi công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (phụ lục I-9)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn 200.000 đồng/1 lần
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có

0
24