Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-082031-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với người dân và doanh nghiệp: - Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 15, Nghị định 88/2006 NĐ-CP, ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 tại cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra sau đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định
Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên sáng lập là cá nhân;
b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (phụ lục I)
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (phụ lục II-1)
Giấy Đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (phụ lục I-2)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 200.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-082031-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19