Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-092192-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Công An tỉnh, Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với nhà đầu tư: - Lập hồ sơ đăng ký/ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch “ một cửa”của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư.
- Kiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; hồ sơ sau khi được chỉnh sửa, bổ sung (hợp lệ), tiến hành lập Tờ trình và dự thảo Giấy chứng nhận đầu tư;
+ Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Xem xét hồ sơ và Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cấp mới đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư);
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan liên quan (theo qui định tại khoản 5 Điều 49 Nghị định 108/2006/NĐ –CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).
Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục I -4 (đối với trường hợp Giấy CNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh); Phụ lục I -5 (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lạp Chi nhánh); Phụ lục I -6 (đối với trường hợp Giấy CNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp), ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ -BKH , ngày 19/10./2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó, có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Kê khai Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I -4; Phụ lục I -5; Phụ lục I -6)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-092192-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34