Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-146452-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Hà Nam
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trường hợp tài sản thanh lý thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định. Trường hợp tài sản thanh lý thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính, Sở Tài chính ra quyết định.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước
Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước
Danh mục tài sản đề nghị thanh lý: Số lượng tài sản, nguyên giá tài sản, giá trị còn lại và các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý,
Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này
Số bộ hồ sơ: Trường hợp > 500 triệu: 02 bộ; Trường hợp < 500 triệu: 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) có nguyên giá theo sổ sách kế toán 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý, đề nghị thanh lý
Tải về
Danh mục tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị thanh lý
Tải về
Danh mục tài sản là xe ô tô đề nghị thanh lý
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh lý tài sản Nhà nước - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-146452-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
69