Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-270444-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Tài chính Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí thủy lợi phí kịp thời theo quy định và làm cơ sở để kiểm tra giám sát
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Hàng năm các đơn vị quản lý thủy nông lập kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước theo từng biện pháp công trình; Dự toán kinh phí bù thủy lợi phí và kế hoạch tài chính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính
Bước 2: Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kế hoạch các đơn vị thủy nông để trình UBND tỉnh giao kế hoạch
Bước 3: Căn cứ vào kế hoạch được giao, các đơn vị thủy nông phân bổ dự toán năm theo nội dung chi gửi cơ quan tài chính làm cơ sở cấp phát kinh phí
Bước 4: Cấp phát kinh phí:
+ Tháng 2 thực hiện cấp 60% tổng kinh phí.
+ Tháng 7 thực hiện cấp 40% kinh phí còn lại
Bước 5: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
Kết thúc năm tài chính các đơn vị được giao kế hoạch phải báo cáo tình hình thực kế hoạch trên cơ sở Biên bản thanh lý hợp đồng tưới tiêu nước. Báo cáo thực hiện kế hoạch là căn cứ để quyết toán kinh phí cấp bù cho các đơn vị được giao kế hoạch
Kế hoạch tưới, tiêu nước; Dự toán kinh phí bù thủy lợi phí kế hoạch tài chính do các đơn vị quản lý thủy nông lập gửi Sở Tài chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phát, thanh toán kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí đối với các đơn vị thủy nông thuộc diện giao kế hoạch - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-270444-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Tài chính Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
64