Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-102750-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND Huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Cơ quan xác nhận Bản CKBVMT có thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 1/2 ngày)
Bước 2: - Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 03 ngày). Cụ thể:
+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ (thời gian 02 ngày)
+ Công việc 2: Lãnh đạo Phòng xét duyệt (thời gian 01 ngày )
Bước 3: Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 01 ngày
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 1/2 ngày )
01 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
05 Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu, có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02 (hai) huyện trở lên, gửi thêm số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bằng số lượng các huyện tăng thêm
01 Bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế- kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án. Trường hợp dự án nằm trên địa bàn 02 (hai) huyện trở lên, số lượng tài liệu này trong hồ sơ phải được tăng thêm bằng số lượng các huyện tăng thêm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Tải về
MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Tải về
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Tải về

0
23