Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-102762-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND Huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 1/2 ngày)
Bước 2: - Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 03 ngày). Cụ thể:
+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ (thời gian 02 ngày)
+ Công việc 2: Lãnh đạo Phòng xét duyệt (thời gian 01 ngày )
Bước 3: Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 01 ngày
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 1/2 ngày )
01 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
01 Bản sao Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
01 Bản sao giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó (có chứng thực theo quy định của pháp luật)
01 Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
Số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đúng bằng số lượng bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG
Tải về
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-102762-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32